Upis u predškolsku ustanovu Dečija palata, uz subvenciju grada koju dodeljuje nadležni organ, podrazumeva da roditelji plaćaju redovnu cenu koju bi inače plaćali da je njihovo dete u državnom vrtiću, dok razliku do pune cene za upis u privatni vrtić doplaćuje grad. Da bi se odobrila subvencija grada potrebno je dostaviti i predviđenu dokumentaciju, s obzirom na to da postoje i određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJA GRADA) imaće sledeći roditelji:

  • Državljani republike Srbije
  • Deca prijavljena na teritoriji grada Beograda
  • Oko papira i zahteva smo raspoloženi da pomognemo roditeljima, procedura nije komplikovana

Roditelji sa predškolskom ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić ili jaslice, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje. Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćati cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu. Zahtev za subvenciju se podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici ili u Predškolskoj ustanovi „Dečija palata“.

Uz zahtev se prilaže određena dokumentacija, o kojoj se možete informisati u našoj ustanovi.

Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe.

Pošto se preda inicijalna dokumentacija, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Deca koja se od 01.09.2017. godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju (naknadu dela troškova), pod istim uslovima. Iznos koji se  roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

  • predškolskoj ustanovi dečija palata ili
  • gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

Pročitajte više o Programu rada Dečije palate.