Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.  Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni. Program vaspitno -obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da, kontinuirano i sistematski, priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta. To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.

Ciljevi ovog programa su:

  • Razvijanje pozitivnog odnosa prema školi i učenju
  • Podrška razvoju intelektualnih sposbnosti i saznajnih interesovanja
  • Razvoj sposbnosti da posmatraju, analiziraju, porede ono što zapažaju u svojoj okolini i donose zaključke
  • Jačanje fizičkog i mentalnog zdravlja
  • Usvajanje normi i pravila ponašanja
  • Razvijanje spremnosti za saradnju i komunikaciju
  • Razvijanje sposobnosti samokontrole i samoocenjivanja
  • Razvijanje potencijala dece, radoznalosti, otvorenosti prema iskustvu

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :
• Podsticanje osamostaljivanja
• Podrška fizičkom razvoju
• Jačanje socio-emocionalne kompetencije
• Podrška saznajnom razvoju
• Negovanje radoznalosti
• Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

Program se realizuje po “A Modelu” koji predstavlja otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ostvaruje se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada dok se specifični zadaci odnose se na važne aspekte pripreme za polazak u školu.

Aspekti razvoja su da:
Socio-emocionalni razvoj
– razviju poverenje i samopoštovanje
– traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih
– formiraju kulturno-higijenske i radne navike
– razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima
– razvijaju saosećajnost i veštine slušanja
– konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama
– opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih
– neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini …

Saznajni razvoj
– znanje i razumevanje sveta
– govor i komunikacija
– početno matematičko obrazovanje…

Fizički razvoj

– fizički razvoj
– razvoj opažanja
– jačanje zdravlja
– održavanje higijene…

Istražajni i estetski razvoj

– likovni izraz deteta
– muzičko vaspitanje
– dramski izraz deteta…